Xã Sùng Phài nằm ở phía Tây của thành phố lai Châu, có tổng diện tích đất tự nhiên là 4.966 ha,  xã có 1.045 hộ, với 4.538 nhân khẩu, gồm có 7 dân tộc anh em cùng sinh sống được phân theo 13 bản, hiện nay toàn xã còn 109 hộ nghèo chiếm 10,44%, hộ cận nghèo 52 hộ chiếm 4,98%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định giữ vững.         

1.       Thuận lợi.

Sùng Phài là một xã nông nghiệp, có điều kiện về tự nhiên, đất đai để phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, du lịch cộng đồng và là xã nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông tôn mới. Trong giai đoạn 2016 - 2020 vừa qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của TT Đảng ủy, HĐND, sự tạo điều kiện của các cấp, các ngành đã huy động mọi nguồn lực đầu tư, hỗ trợ các chương trình, dự án xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn xã. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được quan tâm đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đào tạo nghề giải quyết việc làm  trong nhân, gần gũi, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Nhân dân các dân tộc trong xã có truyền thống đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi ngành nghề, xoá đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ xã nói riêng, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nói chung.