Ngày 11/7/2024, xã Sùng Phài tổ chức cấp phát gạo cứu đói dịp giáp hạt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.