Tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư bản Cư Nhà La - xã Sùng Phài