Xã Sùng Phài là một xã nông nghiệp, có điều kiện về đất đai, nhân lực vàtài nguyên rừng để phát triển kinh tế tổng hợp đặc biệt là du lịch sinh thái. Xã là một xã khó khăn nhất của Thành phố Lai Châu nên được Tỉnh, Thành phố quan tâm đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, dịch vụ du lịch để phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc xã Sùng Phài có truyền thống đoàn kết dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, hăng hái thi đua lao động sản xuất. Đó là những điều kiện thuận lợi để xã Nậm Loỏng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo QP-AN. Sau khi nhập xã Sùng Phài huyện Tam Đường về xã Nậm Loỏng của Thành phố Lai Châu, xã Nậm Loỏng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng đường GTNT và phát triển sản xuất nông nghiệp và được tập trung nguồn lực đầu tư, phát huy tốt nhất những tiềm năng, sản phẩm sẵn có, tài nguyên thiên nhiên và vùng nguyên liệu của địa phương; lợi thế để đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu tập trung cho xã Nậm Loỏng, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.